การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

EXAT  INFORMATION

การทางพิเศษยินดีให้บริการ

Comments are closed.

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน ณ ห้องประชุม 2601 ชั้น 26  อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Cloud Meeting)

 

 

 

 

Comments are closed.