การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน  ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ร่วมกล่าวสรุปภาพรวมการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ณ ห้องบอลรูม B โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

22015 09 245603caa3ecd34 Small

Comments are closed.