การประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามบันทึกข้อตกลง MOU

การประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามบันทึกข้อตกลง MOU

โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร
“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของกระทรวงคมนาคม”

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของกระทรวงคมนาคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ถูกต้อง ณ กระทรวงคมนาคมกรุงเทพฯ พร้อมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวง ได้แก่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์

 

         12015 03 245510ccd34d3ea Small          22015 03 245510cd41356e6 Small
         Img94772015 03 245510c8962e8c6 Small          Img79332015 03 245510caed52705 Small
         Img79432015 03 245510cb00e9a09 Small          Img79452015 03 245510cb0cf2e42 Small

 

Comments are closed.