การประปานครหลวง (กปน.)

3

วันนี้ (วันที่ 26 มิถุนายน 2560) เวลา 9.00-12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก การประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้ นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และพนักงานกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 1 ชั้น 2 กทพ. สำนักงานใหญ่ โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กทพ. สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Comments are closed.