การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรูปแบบการฝึกอบรมความรู้ในงาน On The Job Trainning : OJT

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กทพ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรูปแบบการฝึกอบรมความรู้ในงาน On The Job Trainning : OJT แก่พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ระดับ 1-6 รวมจำนวนประมาณ 150 คน (ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม) โดยมี นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผอ.กขส.สผว. และพนักงาน วข.กขส. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร

Comments are closed.