การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ ๑๐๑

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ ๑๐๑

เมื่อวันที่ ๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ส่งพนักงาน จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวสิริวรรณี  จันทโรทัย  หัวหน้าแผนกสารบรรณ กองกลางและการประชุม สำนักผู้ว่าการ และ นางสาวฐิรกานดา  โพธิ์อ่อน พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่น ๑๐๑ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ย่างถูกต้อง และสามารถนำไปกำหนดวิธีปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม หรือไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานที่สังกัดต่อไป ณ ห้องประชุม สขช.๓ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จ.สระบุรี และเชื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

Comments are closed.