การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ ๑๐๐

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ ๑๐๐

 

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ ๑๐๐

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒, ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ส่งพนักงาน จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  รัตนวิเศษ นิติกร ๖ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุ่น ๑๐๐ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ย่างถูกต้อง และสามารถนำไปกำหนดวิธีปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม หรือไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานที่สังกัดต่อไป ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

Img37372015 11 0356388189d9bbd Crop

Comments are closed.