การฝึกอบรม / สัมมนาด้าน CG ปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๔

 

หลักสูตร “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายสุจริตในองค์กร” 

 

หลักสูตร “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน”

Comments are closed.