เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจให้กระทำกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ