การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

         วันนี้ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) เวลา 9.00-12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จำนวนน 3 คน โดยมี นางกันธิมา มานนท์ พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส ระดับ 10 กองอำนวยการ สำนักผู้ว่าการ เป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

14993354 699704760177764 3725587608354565345 N

Comments are closed.