การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนราชการดิจิทัล”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนราชการดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 กระทรวงคมนาคม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อนราชการดิจิทัล” ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมความรู้ แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อสังการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมุูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการจัดทำระบบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างบูรณาการ โดยมีแนวทางพัฒนาปรับปรุง และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป  โดยมี นางภัคพิชา  จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรงคมนาคม และแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Comments are closed.