การสัมมนา เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐในระบบศูนย์ข้อมุลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์” ในปีงบประมาณ 2560

การสัมมนา เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐในระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์” ในปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ส่งพนักงาน จำนวน ๒ คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  รัตนวิเศษ นิติกร 6 และ นางสาวฐิรกานดา  โพธิ์อ่อน พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐในระบบศูนย์ข้อมุูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์” ในปีงบประมาณ 2560 โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดความโปร่งใส ในงานได้มีการอภิปรายประเด็นดังกล่าว โดยผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์) เป็นผู้ดำเนินรายการฯ ณ โรงแรม ตรัง ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพฯ

Comments are closed.