การอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

การอบรมหลักสูตร “หลักการใช้ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกหรือระดับ ๗ ขึ้นไป

       เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการใช้ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก หรือระดับ ๗ ขึ้นไป โดยมีนายเยี่ยมศักดิ์  คุ้มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร  ในการนี้ นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

Comments are closed.