การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน On The Job Training : OJT

       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ จัดโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน On The Job Training (OJT) ณ ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 ชั้น 3 กทพ. (จตุจักร) ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างของกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของแต่ละแผนกในสังกัด กองข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Comments are closed.