การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ๓ วงจร (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่กจด.ปซ.๓๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.