การไฟฟ้านครหลวง

          วันนี้ (26 มีนาคม 2557) เวลา 14.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จากคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 10 คน โดยมี นายชัยพร ปุญญเดโช ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้านครหลวง เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 1 ชั้น 2 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาเห็นว่าการทางพิเศษฯ ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
MEA Visited EPIC 26 Mar 2014 12 Medium

Comments are closed.