การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ในการนี้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดกองข้อมูลข่าวสาร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก กฟภ. ณ ห้องประชุม 203 เพื่อนำคณะผู้ศึกษาดูงานชมวีดีทัศน์ รับฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซักถามปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งนำคณะผู้ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่ง กฟภ. ได้พิจารณาเห็นว่า กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)ฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

51f24d156c5fb

Comments are closed.