คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กทพ.ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดย มี รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นกรรมการ  ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

Comments are closed.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กทพ.ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดย มี รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นกรรมการ  ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 

Comments are closed.