คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ กทพ. และเข้ามาศึกษาวิจัยในด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ กทพ. และเข้ามาศึกษาวิจัยในด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  Mr.Koji  Kuroda President ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ กทพ. และเข้ามาศึกษาวิจัยในด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษและการบริหารสินทรัพย์ของ กทพ. ซึ่งบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของบริษัททางด่วนของประเทศญี่ปุ่นรวม ๕ บริษัท ได้แก่ บริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) บริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) บริษัท NEXCO East จำกัด บริษัท NEXCO Central จำกัด และบริษัท NEXCO West จำกัด เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ดำเนินงานด้านทางพิเศษกว่า ๕๐ ปี ไปทั่วโลกภายใต้นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท HEX และบริษัท MEX ทั้งนี้ บริษัท JEXWAY จะนำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ กทพ. ทราบต่อไป

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๑) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายณรงค์  เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) ณ ห้องประชุม ๒๖๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๖ กทพ. จตุจักร จากนั้น บริษัท JEXWAY Hearing survey ด้านกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งภาพรวมของ กทพ. ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน

จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารบริษัท JEXWAY ได้ร่วมหารือตามประเด็น Hearing survey เรื่องการพัฒนาบุคลากรของ กทพ. กับ น.ส.ภาวิณี ศิระยุทธโยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานด้านบำรุงรักษากับผู้อำนวยการกองงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB 6) คณะผู้บริหารของบริษัท JEXWAY ได้หาเรือตามประเด็น Hearing survey ด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษและสะพานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

และต่อมาเวลา ๑๑.๓๐ น. คณะผู้บริหารของบริษัท JEXWAY ได้เข้าเยี่ยมชทการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB 6)

จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารของบริษัท JEXWAY ได้เยี่ยมชมสะพานพระราม ๙ และสะพานกาญจนาภิเษก

และในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) อาคาร ๓ ชั้น ๗ กทพ. สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) คณะผู้บริหารของบริษัท JEXWAY Hearing survey ได้ร่วมหารือตามประเด็น Hearing survey เรื่องการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ร่วมกับ นางอ้อยอัจฉรา รุ่งรัตนาอุบล ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข่าว และภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

Comments are closed.