กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ววันนี้

วันนี้ (๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาร่วมในการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

   พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ (กทพ.) เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กทพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้วางแผนก่อสร้างระบบทางพิเศษมาเป็นลำดับ โดยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๓๗ จึงได้มีการก่อสร้างเสาตอม่อไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนประเสริฐมนูกิจ ต่อมาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ แต่ได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจมีความหนาแน่นมากจึงได้มีการเสนอความเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการจราจรต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยบรรจุโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ กทพ. ดำเนินโครงการฯ เฉพาะตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ ตั้งแต่บริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก รวมระยะทางประมาณ ๑๐.๕ กิโลเมตร ขนาด ๔ ช่องจราจรไป – กลับ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโมงค์เกษตรศาสตร์บริเวณเสาตอม่อที่ ๑๐ ของถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งได้ผนวกโครงการสะพานข้ามทางแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจ ของกรมทางหลวงจำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย แยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ แยกนวลจันทร์ และแยกนวมินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันระหว่างระบบทางหลวงและระบบทางพิเศษ อันเป็นการเสริมสร้างพื้นที่ในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ จำกัด ให้ดำเนินงานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

กทพ. ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นประเด็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะนำมารวมในการวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและครบถ้วน ทำให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็น
Facebook : https://www.facebook.com/ทางด่วน-N2-เชื่อมต่อวงแหวนตะวันออก-1971002703115186
Website : http://www.exat.co.th

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.