ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  สำหรับพนักงานของ กทพ. ระดับ ๑-๖

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้์นฐูานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” สำหรับพนักงานระดับ ๑-๖ โดยมี นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมทั้งทราบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

Comments are closed.