การซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๖ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.