เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
07-50b5965aa34c61.2 MiB20
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและบริหารเนื้อหา (Content) เว็บไซต์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย290.2 KiB45
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๕ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย870.1 KiB16
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๒๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.1.1 MiB27
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๓๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานในสังกัด1.3 MiB38
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๔๓/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารกระทำกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ451.8 KiB17
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๔๔/๒๕๕๓825.3 KiB15
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๔๕/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีรับทราบ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน343.3 KiB14
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๔๖/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ832.1 KiB14
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๔๗/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารกระทำกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ559.2 KiB15
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๔๘/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดเวลานำเงินส่ง329.2 KiB34
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๕๒/๒๕๕๔ เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย265.5 KiB13
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๖๐/๒๕๕๓1.2 MiB31
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๖๖/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน563.2 KiB20
แชร์