คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบเสร็จรับเงิน (เติมเงินจากหน่ายงานภายนอก) และการขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน