คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พ.ศ. 2560 และระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544