งานจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center)

ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.