งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจษ.๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


Comments are closed.