การซื้องานศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) จำนวน ๑ งาน

กจด.ปซ.๓๔/๒๕๖๕

เริ่มวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.