การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๗๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕


Comments are closed.