กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างสวนสมุนไพรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ๒ ทางพิเศษฉลองรัช


นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกรมป่าไม้ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนคนในชาติทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ กทพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนี้ขึ้น โดย กทพ. ได้จัดเตรียมกล้าไม้ จำนวน ๕ ชนิด ได้แก่ มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ำดอกไม้ ขี้เหล็ก มะขาม และหว้า รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน บริเวณพื้นที่ด้านข้างสวนสมุนไพรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ๒ ทางพิเศษฉลองรัช ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักอยู่เสมอถึงภารกิจและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยสะท้อนให้เห็นด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ กทพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โครงการทางด่วน ลัดฟ้าข้ามกรุง ที่นำผู้ใช้บริการทางพิเศษและพนักงาน ไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน และเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากร กทพ. ให้เกิดความรักความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่บรรยากาศได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการ กทพ . กล่าวเสริมในท้ายที่สุด


ข่าว และ ภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.