จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝาตะแกรงระบายน้ำบนสะพานพระราม ๙

เลขที่ กจด.ปจ.๕๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.