จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี (กม.๒๐+๐๐๐ ถึง กม.๓๕ + ๐๐๐)

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.