จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ช่วง กม.๐+๕๐๐ ถึง กม. ๑๙+๘๐๐ และช่วง กม.๒๐+๘๒๕ ถึง กม.๒๒+๔๕๐)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.