จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ)

กจด.ปจ.๓๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ยื่อข้อเสนอวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.