จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์กรรมสิทธิ์ที่ดิน

เลขที่ กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 

Comments are closed.