จ้างก่อสร้ารงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานภูมิทัศน์)

เลขที่ กจด.ปจ.๖๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.