การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.