การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) บนทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

เลขที่กจด.ปจ.๒๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.