จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๘๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.