จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากศและม่านอากาศทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง 2 ปี)

กจด.ปจ.๙๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.