จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.