จ้างดูแลบำรงุรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.