จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๖๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.