จ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปีงบประมาณ 2567

กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.