จ้างตรวจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.ตามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.