จ้างที่ปรึกษาจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ กทพ.

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

กจด.ค. ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.