จ้างบำรุงรักษาป้ายกำหนดความเร็ว (MS) ทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.