จ้างบำรุงรักษาป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ทางพิเศษบูรพาวิถีปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.