จ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SA)

กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวล ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.