จ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

ยื่ข้อเสนอวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.